Regulamin

Regulamin sklepu internetowego   www.miekkieb2b.com

                                                                         

 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.miekkieb2b.com 

IMM DESIGN SP. Z O.O. z siedzibą w Mysiadle, która jest zarejestrowana pod adresem: ul. Kwiatowa 16A, 05-500 Mysiadło, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  KRS:676853, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 7010688645Magazyn i biuro sprzedawcy:

IMM DESIGN Sp. z o.o. ul. Puławska 34, budynek 26 i 27,  05-500 Piaseczno

 

Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać: 

 1. Pod numerem telefonu: +48 696 748 793  (koszt połączenia według taryfy operatora)
 2. Korzystając z adresu poczty elektronicznej: sales@miekkieb2b.com
 3. W biurze IMM DESIGN sp. z o.o. Celtic Park ul. Kineskopowa 1/G/4  05-500 Piaseczno   

§1 Definicje 

 1. Regulamin - niniejszy regulamin sklepu internetowego.
 2. Sklep Internetowy – serwis internetowy pod adresem www.miekkieb2b.com, za pośrednictwem którego Sprzedawca oferuje sprzedaż produktów i usług online.
 3. Sklep jest przeznaczony dla podmiotów gospodarczych z Polski i z zagranicy.

Sprzedawca – spółka pod firmą IMM DESIGN SP. Z O.O. z siedzibą w Mysiadle, która jest zarejestrowana pod adresem: ul. Kwiatowa 16A, 05-500 Mysiadło, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIVWydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  KRS:676853, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 7010688645która dokonuje sprzedaży Towaru za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 

 1. Dni Robocze – dni liczone od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Klient – Przedsiębiorca, który na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uważa się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.
 4. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 5. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 6. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu Internetowego.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 8. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

§2 Zasady ogólne 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.miekkieb2b.com
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia. Złożenie Zamówienia jest jednoznaczne z oświadczeniem o akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Sprzedawca prowadzi sprzedaż hurtową za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Sprzedawca prowadzi sprzedaż hurtową w ilościach nie mniejszych niż wskazanych na kartach produktów
 4. Sklep jest przeznaczony dla dokonywania Zamówień na Towary wyłącznie przez Przedsiębiorców.
 5. Informacje o Towarach Sprzedawca zamieszcza w Sklepie Internetowym.
 6. Towary oferowane w Sklepie Internetowym posiadają najwyższe europejskie certyfikaty jakości i są bezpieczne dla zdrowia.
 7. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 8. Wszystkie zdjęcia dostępnych Towarów znajdują się na stronie www.miekkieb2b.com Kolory produktów widoczne na ekranie komputera/telefonu mogą się różnić od kolorów rzeczywistego produktu.
 9. Przy każdym zdjęciu dostępnego Towaru podana jest cena netto za 1 metr bieżącego lub 1 szt. Towaru, rodzaj tkaniny, szerokość oraz jej gramatura.
 10. Dzianiny i tkaniny sprzedawane są w kuponach materiału nawiniętych na tekturowe bretki po 8 - 20 m./bretka. UWAGA – ilość Towaru na  1 bretce może się różnić od podanej w Zamówienia Klienta. Klient płaci za rzeczywistą ilość materiału nawiniętego na bretkę.
 11. Żeby złożyć pierwsze Zamówienie, Klient powinien kolejno:
  1. zarejestrować ( zalogować się jeżeli nastąpiła wcześniejsza rejestracja ) się na stronie sklepu miekkieb2b.com
  2. przesłać w mailu zwrotnym informacje o danych rejestrowych firmy (tj. nr NIP, nr KRS ) oraz informację o prowadzonej działalności gospodarczej
  3. uzyskać akceptację konta administratora Sklepu
  4. zalogować się do Sklepu

 

 1. Żeby złożyć Zamówienie w Sklepie Internetowym, Klient musi spełniać następujące wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca:
  1. Posiadać konto poczty elektronicznej (e-mail).
  2. Posiadać komputer, telefon typu smartfon lub tablet z systemem operacyjnym: Windows, Mac OS X, Linux lub Android.
  3. Mieć zainstalowaną przeglądarkę internetową w podanej wersji lub wyższej: Internet Explorer - wersja 9, Chrome - wersja 46, Safari - wersja 8, Firefox - wersja 41, Opera - wersja 32.
 2. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich, praw majątkowych i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich.
 3. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa.
 4. Klient korzysta z Towarów zakupionych w Sklepie Internetowym na własną odpowiedzialność.
 5. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego.

§3 Ceny 

 1. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym są cenami netto podanymi w złotych polskich lub EURO.
 2. Do ceny Towaru należy doliczyć, podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami, koszty dostawy w wysokości wskazanej w §6 dla wybranego przez Klienta sposobu dostawy.

§4 Składanie zamówień 

 1. Zamówienia są przyjmowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 2. Minimalna kwota zamówienia to 100 zł, 25  EUR. Zamówienia o niższej kwocie nie będą realizowane przez Sprzedawcę.
 3. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 4. Zamówienia w Sklepie Internetowym będą realizowane w Dni Robocze od 9.00 do 17.00.
 5. Złożenie Zamówienia polega na wypełnieniu formularza zamówienia w Sklepie Internetowym.
 6. Zamówienie jest skutecznie złożone, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz Zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe: dokładny adres, na który Zamówienie ma być wysłane, oraz numer telefonu i adres e-mail.
 7. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedawca ma prawo do anulowania Zamówienia.

 

 1. Po złożeniu przez Klienta skutecznego Zamówienia otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie Zamówienia.
 2. Następnie w ciągu kolejnych 3 dni roboczych Klient otrzyma mailem fakturę VAT za Zamówienie zawierające rzeczywistą ilość i wartość oferowanych produktów, rzeczywiste koszty przesyłki oraz dane do dokonania płatności.
 3. Faktura powinna być opłacona w ciągu 7 dni roboczych. Nieopłacenie faktury w tym terminie spowoduje anulowanie zamówienia.

 

 1. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po dokonaniu płatności przez Klienta. W wypadku braku zamówionych Towarów w magazynie, Sprzedawca poinformuje Klienta o tym fakcie oraz związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji Zamówienia niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 72 godzin. 
 2. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
 3. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Polski i innych krajów.

 

§5 Sposoby płatności za Zamówienie 

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

- Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy. 

- Rachunek Sprzedawcy: 

 

Bank: mBANK

SWIT CODE/BIC CODE: BREXPLPWMBK

Konto PLN nr: 93 1140 2004 0000 3802 7711 4493

Konto EUR nr: PL 48 1140 2004 0000 3112 0601 5194

 

 1. Klient w tytule podaje nr zamówienia.

§6 Koszt, sposoby i termin dostawy 

 1. Zamówienie wysyłane jest na adres wskazany w formularzu Zamówienia. Klient zostanie poinformowany niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu Zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy:
  a. Przesyłka kurierska krajowa w cenie 19,90 zł brutto brutto za 1 jedna paczkę do 30 kg
  b. Przesyłki kurierskie międzynarodowe w cenie podanej  tabeli. Tabela zawiera ceny netto wysyłki za 1 paczkę
 3. Całkowity czas realizacji Zamówienia wynosi maksymalnie 5 Dni Roboczych od dnia opłacenia Zamówienia przez Klienta, jednakże Sklep Internetowy dokłada wszelkich starań, by Zamówienia były realizowane możliwie jak najszybciej.
 4. Koszty wysyłki zostanie podany każdemu Klientowi indywidualnie wraz z podsumowaniem zamówienia.
 5. Na terenie Polski termin dostawy Towaru do Klienta wynosi maksymalnie 2-5 Dni Robocze, chyba że w opisie danego Towaru podano inny termin.
 6. Każdy przesyłka jest ubezpieczona.
 7. Zaleca się, aby Klient ocenił stan towaru i jego zgodności z Zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera i w jego obecności. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia towaru zaleca się w obecności kuriera sporządzić protokół szkody (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierający opis uszkodzenia i odmówić przyjęcia Towaru.
 8. Sklep internetowy nie ponosi kosztów opłaty celnej. W przypadku Zamówienia dostawy do miejsca docelowego, leżącego poza granicami Państw Członkowskich Unii Europejskiej, Klient musi wziąć pod uwagę opłaty celne. Wszystkie sprawy związane z opłatami celnymi leżą po stronie Kupującego. Dokładne informacje odnośnie wysokości należnych opłat Klient może znaleźć na stronie internetowej Zintegrowanej Taryfy Wspólnot Europejskich (TARIC). Aktualne stawki należnych opłat są dostępne pod następującym adresem: http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=pl  

§7 Procedura reklamacji 

 1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Towar bez wad.
 2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie cywilnym.
 3. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną. 
 4. Reklamacje może zostać złożona przez Klienta na przykład:
  1. Pisemnie na adres Sprzedawcy: IMM Design sp. z o.o. ul. Kwiatowa 16A 05-500 Mysiadło.
  2. W formie elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej, na adres Sprzedawcy: sales@miekkieb2b.com
 5. Zaleca się podanie przez Klienta na formularzu reklamacyjnym następujących danych: 
  1. Imię i nazwisko.
  2.  
  3. Adres e-mail.
  4. Datę złożenia zamówienia.
  5. Przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania.
  6. Wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
  7. Scan dokumentu realizacji zamówienia dołączonego do paczki
 6. O rozstrzygnięciu reklamacji Klient zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź pocztą tradycyjną.
 7. Składając reklamację należy dostarczyć do Sprzedawcy reklamowany produkt wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym.
 8. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, w możliwie najszybszym terminie. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie nie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 9. W wypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sprzedawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość zakupionego Towaru.

 

 

 

§8 Dodatkowe Postanowienia  

 1. Sprzedawca może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od umowy sprzedaży zawartej z Przedsiębiorcą, bez podania przyczyny.
 2. W wypadku odstąpienia od umowy przez Sprzedawcę Przedsiębiorca nie ma żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca w stosunku do Przedsiębiorcy ma prawo ograniczyć dostępne metody płatności.
 4. W momencie wydania przez Sprzedawcę Towaru przewoźnikowi na Przedsiębiorcę przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem.
 5. Sprzedawca z chwilą wydania rzeczy przewoźnikowi przestaje ponosić odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru, powstałe od przyjęcia go do przewozu, aż do wydania go Przedsiębiorcy, oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 6. Korzyści i ciężary związane z Towarem przechodzą na Przedsiębiorcę z chwilą wydania Towaru przez Sprzedawcę przewoźnikowi.
 7. Jeżeli Sprzedawca przesyła Towar do Przedsiębiorcy za pośrednictwem przewoźnika, Klient ma obowiązek zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, ma obowiązek dokonać wszelkich czynności potrzebnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 8. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Towar wobec Przedsiębiorcy zostaje wyłączona.

§ 9  Postanowienia końcowe 

 1. Klient posiadający konto w Sklepie Internetowym zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu za pomocą korespondencji email.
 2. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych zmian w Regulaminie, przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
 3. Zamówienia złożone przez Klienta przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego,
 5. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sprzedawcą a Przedsiębiorcą będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 6. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza

Sprzedawca, ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.